Download citation

Flow adaptive aerodynamic probe for turbomachinery flows

E3S Web Conf., 345 (2022) 01007
DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234501007