Applicability of energy storage units to electric transport

Kirill Voloshin, Yuri Bocharov, Evgeniy Gyulikhandanov, Sergey Sopozhnikov, Eduard Kolpishon, Vladimir Barilovich, Boris Matisov, Grigoriy Topazh, Boris Lyamaev and Vladimir Nagornyy
E3S Web Conf., 91 (2019) 01006
DOI: 10.1051/e3sconf/20199101006

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: