Open Access
Issue
E3S Web Conf.
Volume 280, 2021
Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021)
Article Number 04010
Number of page(s) 10
Section Sustainable Cities and Society
DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128004010
Published online 30 June 2021
 1. Document A/RES/70/1 (United Nations, 2015), https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. Accessed 11 Aug 2020 [Google Scholar]
 2. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku (On the Goals of Sustainable Development of Ukraine till 2030). (Decree of the President of Ukraine, 722 / 2019), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text Accessed 21 Aug 2020 [Google Scholar]
 3. A. O. Yaroshenko (ed.), Osoblyvosti nadannia medychnykh ta sotsialnykh posluh dlia vrazlyvykh katehorii naselennia z vykorystanniam gendernochutlyvoho pidkhodu (Peculiarities in rendering medical and social services to vulnerable categories of population with the use of gender-sensitive approach). (Alians hromadskoho zdorovia, Kyiv, 2017) [Google Scholar]
 4. I. Trubavina, A. Martyniuk, The content of the training program for the teaching staff working with children of the labour migrants (in the context of sustainable futures). E3S Web Conf. 166, 10001. (2020). doi:10.1051/e3sconf/202016610001 [Google Scholar]
 5. Kilkist zareiestrovanykh VPO stanom na 13 kvitnia 2020 r. (The number of the registered IDP as of April 13, 2020). https://mtot.gov.ua/ua/kilkistzareestrovanih-vpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r (2020). Accessed 20 Aug 2020 [Google Scholar]
 6. I. M. Trubavina (ed.), O. L. Mykhailychenko, K. A. Yurieva, Metodychni rekomendatsii do orhanizatsii fakultatyvnykh zakhodiv v shkolakh z metoiu pryshcheplennia hidnosti, myru ta sotsialnoho konsensusu (Methodology recommendations to organizing extracurricular events at schools to instill dignity, peace, and social consensus). (Planet Print, Kharkiv, 2017). [Google Scholar]
 7. I. M. Trubavina, Dissertation, Luhansk Taras Shevchenko National University, 2009 [Google Scholar]
 8. I. M. Trubavina, in Hibrydna viina na Skhodi Ukrainy v mizhdystsyplinarnomu vymiri: vytoky, realii, perspektyvy reintehratsii (Hybrid war in eastern Ukraine in an interdisciplinary dimension: origins, realities, prospects for reintegration), ed. by V.S. Kurylo, S.V. Savchenko, O.L. Karaman (DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”, Starobilsk, 2017), pp. 320–342. [Google Scholar]
 9. O. L. Karaman, Ya. I. Yurkiv, Education and Pedagogical Sciences 1(170), 49–57 (2019) [Google Scholar]
 10. O. L. Glavatska, G. B. Chaikovska, Pedahohichnyi almanakh. 41, 261–266 (2019) [Google Scholar]
 11. S. S. Palchevskyi, Sotsialna pedahohika (Social pedagogy). (Condor, Kyiv, 2005) [Google Scholar]
 12. Yu. L. Trofimov (ed.), Psykholohiia (Psychology). (Lybid, Kyiv, 2001) [Google Scholar]
 13. I. O. Grygorenko, N. M. Savelieva, Sotsialna robota z vnutrishno peremishchenymy osobamy v suchasnykh umovakh (Social work with internally displaced persons in current conditions). (PNPU, Poltava, 2017) [Google Scholar]
 14. N. Gusak, T. Semygina, S. Truhan, Ukrainskyi sotsium 2(53), 65–72 (2015) [Google Scholar]
 15. I. V. Lityaga, Teoretychni osnovy sotsialnoi roboty z vnutrishno peremishchenymy osobamy (Theoretical foundations of social work with internally displaced persons), in International Science-practical conference Current tendencies and factors in development of pedagogic and social sciences, Kyiv, 1–2 February, 2019, vol. 2 (HO “Kyivska naukova orhanizatsiia pedahohiky ta psykholohii”, Kyiv, 2019), p. 112 [Google Scholar]
 16. Yu. Pelisiye, Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho: pedahohichni nauky 1(42), 202–205 (2016) [Google Scholar]
 17. A. V. Anosova, O. V. Bezpalko, T. P. Tsyuman, et al., Sotsialna robota z vrazlyvymy simiamy ta ditmy (Social work with vulnerable families and children), vol. 2 (Obnova kompani, Kyiv, 2017) [Google Scholar]
 18. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. Sotsialnyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh osib. https://www.msp.gov.ua/news/15904.html (2018). Accessed 20 Aug 2020 [Google Scholar]
 19. O. V. Bezpalko, Sotsialna robota v hromadi (Social work in community) (Tsentr navch. lit., Kyiv, 2005) [Google Scholar]
 20. O. V. Berdanova, V. M. Vakulenko, I. V. Valentiuk, A. F. Tkachuk, Stratehichne planuvannia rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady (Strategic planning of a united territorial community development) (Kyiv, 2016) [Google Scholar]
 21. Praktychnyi posibnyk z pytan orhanizatsii roboty orhaniv mistsevoho samovriaduvannia obiednanykh terytorialnykh hromad. (Practical aid in the issues of work organizing at local self-governing bodies of united territorial communities). Module 5. Stratehichnyi plan rozvytku hromady. (Kyiv, 2016) [Google Scholar]
 22. T. Semyhina, Naukovi zapysky NaUKMA 59, 61–67 (2006) [Google Scholar]
 23. G. Slozanska, V. Polishchuk, Social Work and Education 6(4), 390–407 (2019). doi:10.25128/2520-6230.19.4.5 [Google Scholar]
 24. G. I. Slozanska, Sotsialna robota v terytorialnii hromadi: teorii, modeli ta metody (Social work in a territorial community: theories, models, and methods), ed. by V. A. Polishchuk (Osadtsa Yu. V., Ternopil, 2018). [Google Scholar]
 25. A. Alexander Social work and internally displaced persons (IDPs) in Nigeria: the need for increase social work intervention, in International Conference on Emerging and Contemporary Social Issues, September 12–13, 2018. http://eprints.gouni.edu.ng/id/eprint/2117. Accessed 21 Aug. 2020 [Google Scholar]
 26. J. Lambert, Refugees and the environment: The forgotten element of sustainability (European Parliament, Brussels, UK, 2002) [Google Scholar]
 27. J. T. Pardeck, JSSW 15 (2) (1988), https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol15/iss2/11. Accessed 17 Aug 2020 [Google Scholar]
 28. K. van Wormer, F.H. Besthorn, T. Keefe, Human behavior and the social environment macro level: Groups, communities, and organizations (Oxford University Press, New York, NY, 2007) [Google Scholar]
 29. K. B. Lai, B. Toliashvili, Social Work and Social Policy in Transition 1 (2), 92–118 (2010) [Google Scholar]
 30. K. E. Miller, Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 4 (4), 365–379 (1998). doi:10.1207/s15327949pac0404_5 [Google Scholar]
 31. L. Dominelli, Anti-oppressive social work theory and practice (Palgrave Macmillan, New York, 2002). [Google Scholar]
 32. P. Boccagni, E. Righard, European Journal of Social Work 23 (3), 375–383 (2020). doi:10.1080/13691457.2020.1767941 [Google Scholar]
 33. A. Carrillo, International Review of the Red Cross. 91 (875), 527–546 (2009). doi:10.1017/S1816383109990427 [Google Scholar]
 34. U. U. Bay, in Enclyclopedia of Social Work (Oxford University Press, New York, 2015), pp. 1–20 doi:10.1093/acrefore/9780199975839.013.1166 [Google Scholar]
 35. A. Gitterman, in The social workers’ desk reference, ed. by A. Roberts, 2nd edn. (Oxford University Press, New York, 2009), pp. 231–234 [Google Scholar]
 36. N. Ye. Husak, T. V. Semyhina, S. O. Trukhan, Visnyk NTUU “KPI”: Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo 2(22), 161–167 (2014) [Google Scholar]
 37. SOS Children’s Villages International. Strategy 2030, https://www.sos-childrensvillages.org/whowe-are/strategy-2030. Accessed 11 Aug 2020 [Google Scholar]
 38. Obyazatel’stva SOS v obespechenii vospitaniya kak organizaciya “SOS Detskie Derevni” obespechivaet nailuchshie usloviya vospitaniya dlya detej i molodezhi (“SOS” Obligations in upbringing support. How the “SOS Children’s Villages” organization provides the best conditions for children and youth upbringing), https://www.soschildrensvillages.org/getmedia/b8034cb6-caf1-47c7-8098-47fb0f890688/SOS_CARE_PROMISE_RU_Web.pdf. Accessed 11 Aug 2020 [Google Scholar]
 39. SOS Dytiachi Mistechka u sviti (“SOS Children’s Villages” in the world), https://sos-ukraine.org/sosdityachi-mistechka/. Accessed 18 Aug 2020 [Google Scholar]
 40. T. Semyhina, Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu 2, 11–27 (2018) [Google Scholar]
 41. Kafedra sotsialnoi pedahohiky. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka (The Department of Social Pedagogy at Luhansk Taras Shevchenko National University). http://luguniv.edu.ua/?page_id=16387. Accessed 21 Aug 2020 [Google Scholar]
 42. O. L. Karaman, V. S. Kurylo, S. V. Savchenko, Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: pedahohichni nauky 8(322), II, 201–219 (2018) [Google Scholar]
 43. Pro viiskovo-tsyvilni administratsii (On militaryand- civil administrations). Zakon Ukrainy, 03.02.2015, 141-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC#Text Accessed 21 Aug 2020 [Google Scholar]
 44. Kilkist zareiestrovanykh VPO stanom na 13 kvitnia 2020 r. (The number of registered IDP as of April 13, 2020), https://mtot.gov.ua/ua/kilkist-zareestrovanihvpo-stanom-na-13-kvitnja-2020-r. Accessed 20 Aug 2020 [Google Scholar]
 45. M. Demiyanenko, Ukraina: podii, fakty, komentari. 3, 34–43 (2018) http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/3.pdf. Accessed 12 Aug 2020 [Google Scholar]
 46. N. Gusak (ed.), Psykhosotsialna pidtrymka v umovakh nadzvychainykh sytuatsii: pidkhid rezyliiens: posibnyk z provedennia treninhu (Psychosocial support in conditions of extraordinary situations: resilience approach: teaching aid in conducting a training) (NaUKMA, Kyiv, 2017) [Google Scholar]
 47. M. B. Svystovych, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka 2, 37–43 (2013) [Google Scholar]
 48. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (The General Declaration of Human Rights). (United Nations, 1948), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text. Accessed 16 Aug 2020 [Google Scholar]
 49. Konventsiia pro prava dytyny (Convention on Human Rights). (United Nations, 1948), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text. Accessed 20 Aug 2020 [Google Scholar]
 50. Kerivni pryntsypy OON shchodo alternatyvnoho dohliadu za ditmy (The UN Guidelines as to Alternative Childcare). (United Nations, A/RES/64/142, 2010), https://sos-ukraine.org/wpcontent/uploads/2020/04/kerivni-princzipi-shhodoalternativnogo-doglyadu-za-ditmi.pdf. Accessed 16 Aug 2020 [Google Scholar]
 51. Spravochnik po chrezvychajnym situaciyam Upravlenie Verhovnogo komissara OON po delam bezhencev. (The Manual on Extraordinary Situations. The Office of the UN High Commissioner for Refugees) (1999), https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c0634752. Accessed 11 Aug 2020 [Google Scholar]
 52. Mobilizatsiia hromad: dosvid PROON u realizatsii pidkhodu hromadskoi bezpeky i sotsialnoi zghurtovanosti: posibnyk dlia mobilizatoriv hromad (Communities mobilization: The UN experience in implementing the civil safety and social unity approach: training aid for communities mobilizers), https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/1/posibnik_mob_gromad_ua_vnutr_blok_text_30_10_2018_sm%20(1).pdf. Accessed 21 Aug 2020 [Google Scholar]
 53. SOS Dytiachi Mistechka Ukrainy. Nashi prohramy (“SOS Children’s Villages. Ukraine” Our programs), https://sos-ukraine.org/nashi-programi/. Accessed 18 Aug 2020 [Google Scholar]
 54. O. A. Andrukhovych, L. S. Volynets, D. S. Kasianova, I. V. Shcherbak, Povernennia dodomu: reintehratsiia ditei z alternatyvnykh form dohliadu: metod. rekomendatsii (Coming home; reintegration of children through alternative forms of childcare: methodology recommendations) (Kyiv, 2020) [Google Scholar]
 55. O. F. Novikova, O. V. Pankova, Problemy ekonomiky. 3(37), 217–225 (2018) [Google Scholar]
 56. L. S. Volynets (ed.). Psykhosotsialna dopomoha vnutrishno peremishchenym ditiam, yikhnim batkam ta simiam z ditmy zi Skhodu Ukrainy (Psycho-social assistance to internally displaced children, their parents, and families from the East of Ukraine). (Kalyta, Kyiv, 2015) [Google Scholar]
 57. U. Ya. Sadova, O. T. Ryndzak, N. I. Andrusyshyn, Demohrafiia ta sotsialna ekonomika 3 (28), 171–185 (2016) [Google Scholar]
 58. A. Solodko, T. Doroniuk, Vyroblennia polityky shchodo vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini (Development of policies concerning the internally displaced persons in Ukraine) (2015), https://www.irf.ua/content/files/dp-2015-7.pdf. Accessed 16 Aug 2020 [Google Scholar]
 59. Employment needs assessment and employability of internally displaced persons in Ukraine: summary of survey findings and recommendations. ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe (ILO, Budapest, 2016) [Google Scholar]
 60. Otsinka potreb vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini ta posluh dlia nykh (Estimation of internally displaced persons’ needs in Ukraine and services for them), http://www.lhsi.org.ua/images/2015/Doslidzhennya_VPO_LHSI2015.pdf. Accessed 16 Aug 2020 [Google Scholar]
 61. Ye. V. Sidorenko, Metody matematicheskoj obrabotki v psihologii (Methods of mathematical interpretation in psychology) (Rech, Sankt-Peterburg, 2000) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.